اخبار ورزشی » نظر مانزانو در مورد پیشنهاد تیم های چینی به راموس